Algemene voorwaarden Online shop

De consument heeft het recht aan Tuinen Roesenberg bv mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Tuinen Roesenberg bv
Sint-Amandstraat 2
8720 Markegem
Tel. +32 (0)471.79.49.77

BTWNR: BE0787.639.208
E-mail: tuinenroesenberg@gmail.com

 • Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van Tuinen Roesenberg bv met maatschappelijke zetel te Markegem (België), BE 0787.639.208, biedt haar klanten de mogelijkheid om voeding, koi en benodigdheden online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het ganse assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Tuinen Roesenberg bv.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

 • Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Vervoerskosten kunnen afhangen van volume en gewicht.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen van artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Tuinen Roesenberg bv behoudt zich het recht voor om bestellingen aan te passen aan de juiste toepasselijke prijs of eenzijdig te annuleren wanneer blijkt dat de prijsaanduidingen en/of de product omschrijving van (een) product(en) en eventuele gecombineerde opties op de website ingevolge een technische of menselijke tekortkoming foutief aangeduid zouden zijn.

 • Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in België. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

Tuinen Roesenberg bv is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Tuinen Roesenberg bv is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Tuinen Roesenberg bv, Tuinen Roesenberg bv is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. Maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

 • Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het ganse assortiment online aan te kopen.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • via overschrijving/bancontact
 • contant/bancontact bij afhaling

BESTELLING PRODUCTEN:

Corona maatregels update mei ‘ 21

Wij van Tuinen Roesenberg v proberen zo transparant mogelijk te informeren over wijzigingen die bestellingen aangaan.
Wij doen er alles aan om bestellingen te leveren volgens afspraak maar wij hangen ook af van de ” GOOD WILL ” van onze leveranciers.

Wij laten u per e-mail weten over de stand van zaken mocht het besteld artikel niet binnen de normale leveringstermijn van 30 dagen geleverd worden.

AANDACHT!

Niet alle artikelen die in de webshop worden aangeboden zijn aanwezig in de winkel of op voorraad.
Maar kunnen wel binnen de 7 werkdagen geleverd kunnen worden vanuit ons centraal magazijn, tenzij anders gecommuniceerd met de klant.

LEVERING BELGIË:

Verzendkosten € 9,95
*Pakket tot 31 kilo max. 1,50 m. lang 
Voldoet uw pakket niet aan het gewicht of de afmetingen dan zijn dit in principe afhaalprijzen.
In overleg met U kan er gekeken worden naar bezorging.
Dit houd in verzendkosten + verpakking

BESTELLING VISSEN:

Indien de klant vissen online bestelt, hebben we extra informatie van hem/haar nodig.

 • Telefoonnr. waar we de klant kunnen op bereiken
 • De gewenste leveringsdag(zaterdag/zondag) dient ingevuld te worden bij de opmerkingen van de bestelprocedure.

Al onze vissen worden geleverd door onszelf.

Na de bestelling kan de klant een foto verkrijgen van de geselecteerde vissen. Deze kunnen eventueel aangepast worden. Dit is enkel mogelijk via Whatsapp of Messenger.

De klant krijgt een bevestiging wanneer de vissen verstuurd worden = Leveringen zijn altijd op zaterdag en of zondag, zodat de klant zeker thuis is.

De vissen worden op zuurstof geplaatst, zodat transport van 12-48 u zeker geen probleem is. Indien het te warm of te koud is , wordt de levering uitgesteld.

Levering is enkel mogelijk in België.

 • Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Tuinen Roesenberg bv.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Tuinen Roesenberg bv te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 • Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Tuinen Roesenberg bv beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Roesenberg zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 • Artikel 7: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

 • Artikel 8: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.

Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Tuinen Roesenberg bv- klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Tuinen Roesenberg bv.

Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen, of producten met een beperkte houdbaarheidsdatum.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Garantie vissen:

 1. Vrijgave van vissen: De vissen worden enkel vrijgegeven indien deze gezond verklaart zijn door Tuinen Roesenberg bv. Bij afgifte, levering of afhaling van vissen is de koper er zich van bewust dat de vissen gezond zijn. Tuinen Roesenberg bv is niet verantwoordelijk voor sterfte tijdens het transport of de periode erna. Risico’s op sterfte zijn na levering of afhaling volledig voor de koper.
 2. Bij behandeling van vissen of de verhuis ervan is Tuinen Roesenberg bv niet verantwoordelijk voor sterfte, schade of andere letsels. Tevens is Tuinen Roesenberg bv niet verantwoordelijk voor schade, sterfte en dergelijke door de door haar gebruikte of geleverde producten. Het gebruik van deze producten is steeds op risico van de klant.
 3. Tuinen Roesenberg bv is niet verantwoordelijk voor onzichtbare gebreken bij vissen op de webshop.
 • Artikel 9: Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

De consument heeft het recht aan Tuinen Roesenberg bv mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Tuinen Roesenberg bv klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Sint-amandstraat 2, 8720, Markegem.

Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, BPOST,Fedex, enz) te worden terugbezorgd.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

 • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
 • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
 • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
 • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
 • artikelen met een beperkte houdbaarheidsdatum
 • vissen
 • uv-lampen
 • overeenkomsten waarbij de klant specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant; Belgie : €6.95

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Tuinen Roesenberg bv zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Tuinen Roesenberg bv alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen terugbetalen binnen de 30 kalenderdagen, nadat Tuinen Roesenberg bv op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om een overeenkomst te herroepen.

 • Artikel 10: Privacy

Tuinen Roesenberg bv verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van dierenartikelen toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Tuinen Roesenberg bv bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Tuinen Roesenberg bvuw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: Sint Amandstraat 2, 8720 Markegem.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen. Tuinen Roesenberg bv heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Tuinen Roesenberg bv respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op Tuinen Roesenberg bv ter consultatie, wijziging of verwijdering.

Tuinen Roesenberg bv maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.

Tuinen Roesenberg bv houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op +32 (0)471.79.49.77

 • Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Tuinen Roesenberg bv om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 • Artikel 12: Tuinen Roesenberg bv Klantendienst

De tuinen Roesenberg bv klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)471.79.49.77, via e-mail of per post op het volgende adres sint amandstraat 2, 8720 Markegem

 • Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Tuinen Roesenberg bv. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Tuinen Roesenberg bv kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

 • Artikel 14: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

 • Artikel 15: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft

BIJLAGE: Modelformulier voor herroeping

Beste klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan: Tuinen Roesenberg bv, Sint Amandstraat 2, 8720 Markegem. tuinenroesenberg@gmail.com

Ik/wij(*) deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst(*) herroep/herroepen (*);

Besteld op (*) ontvangen op (*) :

Naam/namen consument(en):

Adres consument(en):

Handtekening van consument(en):

Datum:

(*) doorheen halen wat niet van toepassing

 • Artikel 16: betalingsvoorwaarden
 1. Indien de betaling niet gebeurt binnen de gestelde termijn, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% verschuldigd vanaf de vervaldag tot de ontvangst van het volledige bedrag, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 125  EUR. Alle eventuele bijkomende invorderingskosten vallen eveneens ten laste van de klant. 
 2. Tenzij anders overeengekomen werd, dienen de facturen binnen de 7 dagen na factuurdatum betaald te worden. 
 3. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog openstaande facturen van de klant tot gevolg, zelfs de niet-vervallen, zonder rekening te houden met de voordien toegestane betalingsvoorwaarden. 
 4. Bij niet-betaling van een factuur heeft Tuinen Roesenberg  het recht de uitvoering van het werk of de levering van goederen op te schorten.
 5. Bij annulatie van een bestelling of verbreking van de overeenkomst door de klant is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 30% van de waarde van de geannuleerde bestelling of verbroken overeenkomst.
 6. Bij het opstellen van een CN wordt het terug te storten bedrag ofwel van de openstaande som van de klant gereduceerd/ ofwel wordt deze terug gestort op het rekeningnummer van de klant, dit binnen een factuurtermijn van eind 60 dagen.

Algemene voorwaarden projecten/aanleg

 1. Deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk of verkoop van goederen tussen Tuinen Roesenberg bv en haar klanten, en worden verondersteld gekend te zijn door de klanten. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant wordt steeds uitgesloten.
  • Deze algemene voorwaarden annuleren en vervangen alle eerdere overeenkomsten, voorstellingen, discussies of onderhandelingen, zij het schriftelijk of mondeling. 
  • Indien ten gevolge van een overeenkomst die aan deze algemene voorwaarden onderhevig is, een andere overeenkomst wordt afgesloten met dezelfde klant zonder verwijzing naar enige algemene voorwaarden, zal die overeenkomst verondersteld worden eveneens aan deze algemene voorwaarden onderhevig te zijn. 
  • Afwijkingen van deze algemene voorwaarden worden slechts aanvaard indien ze schriftelijk tussen partijen werden overeengekomen. 
 2. OFFERTE/AANBIEDING
  • Alvorens een offerte uit te brengen zal Tuinen Roesenberg  zich op de hoogte stellen van alle relevante informatie die verband houdt met het uit te voeren werk en/of de te leveren goederen, en heeft de klant de plicht om deze informatie te verstrekken aan Tuinen Roesenberg bv .   
  • Alle offertes zijn schriftelijk, vrijblijvend en gelden voor een periode van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen tussen partijen. 
  • De offerte bevat een omschrijving van het uit te voeren werk en/of de te leveren goederen, zo volledig en nauwkeurig als mogelijk op grond van de verstrekte informatie. 
  • De offerte is beperkt tot hetgeen wat daarin uitdrukkelijk is opgenomen. Alle werken en leveringen die niet in de offerte zijn opgenomen en uitgevoerd werden, zullen als meerwerk aan de klant aangerekend worden. 
  • Tuinen Roesenberg bv is slechts aan een offerte gebonden indien deze door de klant binnen de vernoemde periode van 30 dagen schriftelijk werd aanvaard, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen tussen partijen. 
  • Indien de aanvaarding op bepaalde punten afwijkt van de offerte, is Tuinen Roesenberg niet gebonden aan de offerte, tenzij de afwijkingen schriftelijkdoor Tuinen Roesenberg  werden aanvaard. 
  • Wanneer de klant akkoord gaat met de offerte en deze ondertekend of bij betaling van de voorschotsfactuur, gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden.
  • Indien de aanvaarding op bepaalde punten afwijkt van de offerte, is Tuinen Roesenberg bv niet gebonden aan de offerte, tenzij de afwijkingen schriftelijk door Tuinen Roesenberg bv aanvaard.
 3. UITVOERING VAN WERKEN
  • Tuinen Roesenberg  voert elke overeenkomst uit naar best vermogen, te goeder trouw en volgens de regels van de kunst. 
  • De klant verbindt er zich toe vóór de aanvang der werken aan Tuinen Roesenberg een plan te overhandigen waarop alle noodzakelijke informatie zoals aanwezige nutsleidingen, putten en dergelijke duidelijk is aangegeven. Indien een dergelijk plan niet wordt overgemaakt aan Tuinen Roesenberg  , heeft zij het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan te rekenen. 
  • Indien het plan niet werd overhandigd, of incorrecte of onvolledige informatie verstrekt werd, kan Tuinen Roesenberg  onmogelijk aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die zou kunnen worden aangericht aan onder andere mest-, kelder-, regen- en zinkputten, septische putten, gas(olie)leidingen-citernes, elektriciteits-, telefoon-, TV-, internet- en waterleidingen, funderingen, gevels, muren, gebouwen (deze lijst is geenszins limitatief). 
  • De klant heeft tevens de verplichting om alle bijkomende nuttige informatie te verschaffen op vraag van Tuinen  Roesenberg bv . 
  • Bij de uitvoering van de werken zal Tuinen Roesenberg bv toezien op een ecologisch verantwoorde verwijdering van afval- en reststoffen. De kosten en taksen ingevolge het verwijderen, vervoeren, verwerken of stockeren van materialen, afvalstoffen, afbraakmaterialen en dergelijke tijdens of naar aanleiding van de uitvoering van werken zijn ten laste van de klant, tenzij anders overeengekomen tussen partijen in de offerte. 
  • Tijdens de uitvoering van de overeenkomst kunnen partijen steeds in onderling overleg en schriftelijk de uit te voeren werkzaamheden wijzigen of aanvullen. Indien deze wijziging een prijswijziging met zich meebrengt, zal Tuinen Roesenberg bv de klant daarover inlichten. 
  • Indien een uitvoeringstermijn is aangegeven, dan is deze slechts indicatief en niet bindend. Een overschrijding kan bijgevolg nooit aanleiding geven tot annulatie van een bestelling of enige schadevergoeding. 
  • Tuinen Roesenberg bv behoudt zich het recht voor om bepaalde werken in haar opdracht door derden te laten uitvoeren. 
  • Bij het plaatsen van een container of inname van openbaar domein dient de klant de noodzakelijke vergunningen aan te vragen bij de gemeente, indien niet worden de kosten doorgerekend aan de klant.
  • De klant erkent dat hijzelf/zijzelf steeds verantwoordelijk is voor het beschikken over de vereiste vergunningen voor de plaatsing van de parking, tuinhuis, carport, zwembaden/vijvers,… etc. dan wel te voldoen aan de meldplicht die op de klant rust.
  • Indien er een uitvoeringstermijn is aangegeven, dan is dit slechts indicatief en niet bindend. een overschrijding kan nooit aanleiding geven tot annulatie van een bestelling of schadevergoeding. idem als er een datum is afgesproken voor een oplevering van de werken.
 4. LEVERINGEN
  • Alle leveringen door Tuinen Roesenberg bv zijn apart te betalen, voor zover deze niet zijn opgenomen in een offerte voor de uitvoering van een werk, onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen. 
  • Tuinen  Roesenberg bv  staat in voor een levering van goederen die overeenstemmen met de omschrijving in de offerte. 
  • Het risico voor de goederen wordt overgedragen op de klant bij de levering. 
  • Indien een leveringstermijn is aangegeven, dan is deze slechts indicatief en niet bindend, zodat een vertraging in de levering geen aanleiding kan geven tot terugbetaling of enige schadevergoeding. Een vertraging in de levering geeft de klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden en zich elders voor rekening van Tuinen Roesenberg bv te bevoorraden, of Tuinen Roesenberg bv te verplichten goederen te leveren van een andere firma. 
  • Wijziging van bestelling door de klant is slechts mogelijk onder voorbehoud. Een eventuele meerprijs daarvan zal aan de klant worden aangerekend. Na het plaatsen van de officiële bestelling worden de planten gereserveerd bij de kwekers. Alle aanpassingen van de plantenlijst na de officiële bestelling zijn onder voorbehoud. De meerprijs die kan ontstaan door de plantenlijst te wijzigen, valt ten laste van de klant. 
  • De vermoedelijke hoeveelheid werkuren is NIET bindend op de opgestelde offerte. Regie uren worden gerekend aan €58/uur excl.BTW.
  • Bestelde goederen kunnen niet geweigerd worden door de klant en blijven dan ook volledig betaalbaar. 
 5. BEËINDIGING VAN DE WERKEN
  • Het werk wordt als beëindigd of opgeleverd beschouwd wanneer het volledig is uitgevoerd en daarvan uitdrukkelijk aan de klant mededeling is gedaan. 
  • Indien enig goed niet tegelijkertijd met de beëindiging van de werken geleverd kan worden, zal de oplevering toch kunnen plaatsvinden, waarbij de klant een voorbehoud kan maken voor het niet geleverde. 
 6. ONDERHOUD
  • Tenzij anders overeengekomen tussen partijen, zijn de overeenkomsten met betrekking tot onderhoud aangegaan voor een duur van 1 jaar, telkens met ingang op 1 januari om te eindigen op 31 december van het betreffende jaar, overeenkomstig de bepalingen van de desbetreffende overeenkomst. Elk van de partijen kan de onderhoudsovereenkomst per aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van een opzeggingstermijn van 2 maanden. Bij gebreke aan (tijdige) opzegging wordt de onderhoudsovereenkomst telkens stilzwijgend vernieuwd voor een periode van 1 jaar. 
 7. PRIJS
  • Een prijsopgave door Tuinen Roesenberg bv houdt geen offerte in , en Tuinen Roesenberg  bv behoudt zich het recht voor om die op elk moment in te trekken of te herzien. 
  • De voor de werkzaamheden verschuldigde prijs wordt weergegeven op de offerte van Tuinen  Roesenberg bv . Tenzij anders vermeld, zullen btw en andere belastingen, taksen of toeslagen ten laste van de klant zijn en aan de prijs worden toegevoegd. 
  • Tuinen Roesenberg bv behoudt zich te allen tijde het recht voor om de prijzen te wijzigen ook bij een ondertekende offerte  ter compensatie van de extreme inflatie en/of kostenstijgingen van leveranciers   inclusief, maar niet beperkt tot, kosten van goederen, stoffen, transport, brandstof, arbeid of overheadkosten, de toename of heffing van belastingen en taksen, en de schommeling van wisselkoersen. 
 8. BETALINGSMODALITEITEN
  • In geval van uitvoering van een aanlegwerk gebeurt de betaling van de prijs in 3 termijnen: 50% van de prijs bij de aanvang van de werken;    40% van de prijs tijdens ;   10% van de prijs bij  de oplevering van de werken.
  • De prijs van de meerwerken, die niet in de offerte werden opgenomen, wordt mee opgenomen in de laatste factuur na de oplevering. 
  • In geval van uitvoering van onderhoudsovereenkomsten gebeurt de betaling als volgt:  van april tot en met oktober wordt een maandelijkse voorschotfactuur opgemaakt die telkens een achtste van het totaalbedrag van de overeenkomst bedraagt; bij de laatste factuur in december wordt er een exacte eindafrekening gemaakt op basis van de werkelijk uitgevoerde onderhoudswerken en/of geleverde goederen; de onderhoudsprijs wordt jaarlijks geïndexeerd. 
  • De facturen moeten zonder aftrek of korting in hun geheel worden betaald, zoals bepaald op de offerte en de factuur van Tuinen Roesenberg bv  . De betalingsduur is essentieel voor alle overeenkomsten tussen Tuinen Roesenberg bv en de klant. Tuinen Roesenberg bv  behoudt zich het recht voor om de klant goederen te weigeren wanneer er bedragen achterstallig zijn onder enige overeenkomst, totdat die bedragen voldaan werden. 
  • Tenzij anders overeengekomen werd, dienen de facturen binnen de 7 dagen na factuurdatum betaald te worden. 
  • Indien de betaling niet gebeurt binnen de gestelde termijn, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% verschuldigd vanaf de vervaldag tot de ontvangst van het volledige bedrag, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 125  EUR. Alle eventuele bijkomende invorderingskosten vallen eveneens ten laste van de klant. 
  • De niet-betaling van een factuur op de vervaldag heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog openstaande facturen van de klant tot gevolg, zelfs de niet-vervallen, zonder rekening te houden met de voordien toegestane betalingsvoorwaarden. 
  • Bij niet-betaling van een factuur heeft Tuinen Roesenberg  het recht de uitvoering van het werk of de levering van goederen op te schorten. 
  • Bij niet- betaling (of niet volledig betalen) van een factuur/eindfactuur heeft Tuinen Roesenberg Bv het recht om geen garantie meer te geven op geheel het project.
  • De betaling zonder enig voorbehoud van een gedeelte van het gefactureerde bedrag geldt als aanvaarding van die factuur. 
  • Protest van een factuur wordt niet meer aanvaard indien ze niet schriftelijk binnen de 7 dagen na factuurdatum wordt ontvangen door Tuinen Roesenberg bv  . 
  • Bij annulatie van een bestelling of verbreking van de overeenkomst door de klant is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 30% van de waarde van de geannuleerde bestelling of verbroken overeenkomst.
  • Bij het opstellen van een CN wordt het terug te storten bedrag ofwel van de openstaande som van de klant gereduceerd/ ofwel wordt deze terug gestort op het rekeningnummer van de klant, dit binnen een factuurtermijn van eind 60 dagen.
 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN VERZENDINGEN
  • Alle geleverde goederen zowel dood als levend, blijven eigendom van Tuinen  Roesenberg bv tot dat de klant alle verplichtingen uit de met Tuinen Roesenberg bv gesloten overeenkomsten is nagekomen en de goederen volledig betaald werden. De klant verbindt er zich toe de goederen niet te vervreemden alvorens volledige betaling. 
  • Elke verzending van goederen is geheel voor risico van de geadresseerde, ook wanneer ze franco zou geschieden. Bij verzending of levering dienen alle goederen vooraf betaald te worden.
 10. KLACHTEN
  • Klachten dienen door de klant binnen de 8 dagen na voltooiing van de werkzaamheden of de levering schriftelijk te worden gemeld aan Tuinen Roesenberg bv . Deze klacht dient duidelijk omschreven te zijn, zodat Tuinen  Roesenberg bv de nodige stappen kan ondernemen om de klacht te verhelpen, indien de klacht gegrond is. 
  • Klachten zijn in geen geval gegrond indien de klant het geleverde werk of goed niet met de normale zorg die van hem mag verwacht worden, heeft behandeld. 
  • Het indienen van een klacht ontslaat de klant echter niet van zijn betalingsverplichting. 
  • Wij zijn slechts aansprakelijk voor gebreken aan onze uitvoeringen ten gevolge van materiaal-  en uitvoeringsfouten. Klachten door ons gegrond bevonden kunnen alleen door ons ter plaatse hersteld worden. Herstellingen uitgevoerd door derden in uitvoering van de klant zullen niet aanvaard worden.
 11. GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID 
  • Tuinen  Roesenberg bv geeft een garantie van 1 jaar vanaf de beëindiging van de uitgevoerde werken en de levering van de goederen, behoudens ingeval van overmacht en de hierna vernoemde situaties. 
  • Afgestorven planten worden éénmalig gratis vervangen in het plantenseizoen volgend op de uitvoering van de werken. Indien de afsterfte van planten te wijten is aan droogte of nalatigheid in de verzorging, zijn de kosten van vervanging ten laste van de klant. 
  • Schade aan elektronische installaties, beregeningscomputers of pompen kan niet worden verhaald op Tuinen Roesenberg bv , wanneer deze schade het gevolg is van trillingen, storingen op het elektriteitsnet, ondergrondse leidingen, chemische stoffen, stralingen, verkeerde handelingen van de klant of overmacht. 
  • In geval van gebreken in het geleverde geleverde goed zal de klant enkel aanspraak kunnen maken op vervanging door een gelijkwaardig goed zonder enig verder recht op schadevergoeding. 
  • Tuinen Roesenberg bv  garandeert niet dat de geleverde goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor de klant ze aanwendt, ook al heeft ze kennis van dat doel. 
  • Tuinen  Roesenberg bv  is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een lichte en/of gewone fout vanwege zijn  en/of haar aangestelde, of fouten of tekortkomingen van de klant. Tuinen  Roesenberg bv  zal bij verzuim niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor economisch verlies, verlies van een opportuniteit of elk bijzonder, onrechtstreeks verlies. 
  • Tuinen Roesenberg bv is niet aansprakelijk voor verzakkingen in de door haar aangelegde verharde plaatsen zoals opritten, paden en dergelijke, indiende verzakkingen te wijten zijn aan zwaar verkeer van de klant. 
  • Bij de aanleg van een gazon is Tuinen  Roesenberg bv  geenszins verantwoordelijk voor klimatologische invloeden na de inzaai van het terrein, zoals maar niet beperkt tot zware regens of windvlagen, die de groei van het gazon verstoren. Kosten voor herstel ervan zijn geheel ten laste van de klant.
  • De eventuele aansprakelijkheid van Tuinen Roesenberg bv is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan 10% van de waarde van de geleverde goederen. 
  • De klant vrijwaart Tuinen Roesenberg bv voor alle aanspraken van derden die schade lijden ingevolge de uitvoering van de overeenkomst en die aan de klant toerekenbaar is. 
  • Tuinen Roesenberg bv is niet aansprakelijk voor:
   • Het waterverbruik van een zwembad/vijver. Gemiddeld verbruikt dit 5 a 10 cm in een week wanneer het zonnige/warme/winderige dagen zijn.
   • normale slijtage, onjuiste behandelingen, buitengewone belasting en externe invloeden.
   • Beweerde gebreken op basis van subjectieve gegevens, zoals persoonlijke smaak.
   • Verkleuring van het zwembad /rolluik/ trappen en beschadiging aan de kuip door het te veel verwarmen van het water (max. 28°C) – Schade aan warmtepompen  en/of filters  veroorzaakt door vrieskoude/waterschade.
   • algengroei in een vijver/zwemvijver/koivijver.
   • schade over verkleuring aan het zwembad/vijver door het vullen met leidingwater.
   • (additionele) schade veroorzaakt door onzorgvuldig of foutief gebruik van producten die rimpels, beschadiging of verkleuring geven aan het zwembad/vijver.
   • De klant erkent dat chemicaliën (zwavelzuur, Natrium hypochloriet ,…) ten allen tijde van elkaar te onderscheiden  en deze dienen op een aparte plaats gehouden te worden.

12. OVERMACHT 

 • Tuinen  Roesenberg bv kan jegens de klant in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van haar verplichtingen in situaties van overmacht (force majeure).
  • Onder overmacht wordt onder meer, doch niet beperkend, verstaan: weers- en klimatologische omstandigheden, blikseminslag, overstroming, storm, oorlog, rellen, staking, bedrijfsbezetting, vakbonds- of werknemersgeschillen, ongeval, brand, moeilijkheden of toegenomen kosten bij het vinden van werklui, stoffen of vervoer, of andere omstandigheden die de levering van de goederen via de normale toevoer- of productiekanalen bemoeilijken of de levering van de goederen via de normale route of transportmiddelen bemoeilijken. 
  • In omstandigheden van overmacht kan Tuinen  Roesenberg bv de overeenkomst beëindigen of de levering van goederen aan de klant annuleren, of kan zij, met instemming van de klant, de goederen volgens overeengekomen termijnen leveren na het opschorten van de leveringen. 

13. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

Tuinen  Roesenberg bv behoudt zich het auteursrecht voor op alle opgemaakte stukken zoals adviezen, ontwerpen, tekeningen, schetsen en dergelijke. Deze blijven eigendom van Tuinen  Roesenberg bv en mogen door de klant niet worden gekopieerd, openbaar worden gemaakt of aan derden worden verstrekt zonder voorafgaande toestemming van Tuinen Roesenberg bv . 

14. GELDIGHEID 

De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden brengt in geen geval de geldigheid van de overeenkomst of de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden in het gedrang. 

15. TOEPASSELIJK RECHT – RECHTSGEBIED 

 • Op elke overeenkomst tussen Tuinen Roesenberg bv en haar klant is het Belgische recht van toepassing.
  • Alle geschillen in verband met een overeenkomst tussen Tuinen  Roesenberg bv en zijn klanten zullen uitsluitend berecht worden door het vredegerecht van Kortrijk en de rechtbanken van Kortrijk. De rechtspleging zal steeds in de Nederlandse taal gebeuren.  Tuinen  Roesenberg bv zal niet instaan voor de gerechtskosten.
  • De klant verklaart hierbij uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze te aanvaarden. 
  • Indien er grondplannen, of voorbeelden worden meegegeven aan de klant, kunnen deze enkel gebruikt/ uitgevoerd worden door Tuinen Roesenberg bv . Indien deze  niet gebruikt worden voor uitvoering van Tuinen  Roesenberg bv, gedupliceerd of tot uitvoering worden gebracht door een ander persoon, dan wordt er een bedrag van minimum €850 euro excl. BTW verwacht voor het gebruiken van de plannen die getekend zijn door TUINEN ROESENBERG bv.